82%

نحوه پاك كردن ماهی

هر نوع ماهی , درسته , با سرودم یا فیله ویا تكه تكه شده را بایستی قبل از پختن بخوبی شست وتمیز نمود وعملیات زیر را انجام داد

 

شكم آنها را خالی نموده باله های آنها را ببرید (بریدن باله ها بیشتر برای زیباتر جلوه دادن ماهی طبخ شده است. ماهی بدون سرودم نه تنها اشتها آور است بلكه سرخ کردن آن هم آسانتر است(
در ماهیهائی كه دارای باله خار مانند هستند, بایستی ابتدا این زوائد بریده شوند در غیر اینصورت خارها ممكن است دستها را زخمی نمایند. اسكلت استخوانی اتصال باله ها به بدن ماهی بایستی به دقت وبا احتیاط جدا شود.

بریدن باله ها:

ماهی را از پهنا روی تخته آشپزخانه خوابانده وبا قیچی تیز باله های پشتی , شكمی , مخرجی وسینه ای آنرا ببرید.

اگر ماهی دارای خارهای تیز است , بهتر است با یك چاقوی نوك تیز در امتداد طرفین باله ها شكافی بوجود آورده وباله ها را از اسكلت استخوانی آن جدا نمایید.

 

 

تراشیدن فلسها :

دم ماهی را با دست چپ نگه داشته وبا چاقوی معمولی ویا لبه اره ای كه در دست راست دارید فلسها را با حركت چاقو از دم به طرف سرماهی پاك كنید(برای جلوگیری از پاشیدن وپراكنده شدن فلسها به اطراف می توان ماهی را در ظرف بزرگ پرآب قرارداد وفلسها را داخل آب پاك كرد.)پس از تراشیدن فلسها ماهی را خوب شستشو دهید.

جدا كردن استخوانهای ماهی:

برای بیرون آوردن استخوانهای ریز ماهی بایستی ابتدا با چاقو غشایی را كه آنها را احاطه نموده است , جدا نمود. اینكار را می توان در مورد ماهیهایی كه دارای تیغهای بزرگ هستند مانند ماهی كپور , سفید , آزاد وغیره انجام داد.در مورد ماهیهائی كه تیغهای ریزتری دارند آنها را بایستی با دست جدا كرد.

 

 

جدا كردن تیغهای جانبی:

برای این منظور ماهی شكم باز شده كامل را آنقدر باز می نمائیم تااستخوانها وتیغهای پشتی وجانبی كه داخل عضلات قراردارند وبوسیله غشاء پوشیده اند معلوم شوند.غشاء را با چاقو جدا كرده وتیغها را یك یك با دست از ستون مهره جدا می نمائیم.
برای جدا كردن ستون مهره ها با قیچی آشپزخانه ستون مهره ها را از نزدیكترین نقطه به سرماهی ببرید. سپس قسمت بریده شده را با دست راست گرفته وبا احتیاط آنرا به طرف دم كشیده وجدا نمائید (از این زوائد می توانید برای تهیه سوپ استفاده كنید(

 

 

 

برچسب ها : ماهی
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
تبلیغات